Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Stichting Het is Netwerken afsluit.
Voordat je je aanmeldt voor een activiteit van Het is Netwerken is het belangrijk om deze goed door te lezen.
Door je als deelnemer aan te melden voor een activiteit van Het is Netwerken, verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft de activiteiten van de stichting. Activiteiten vinden offline of online plaats onder de noemers: netwerkbijeenkomsten, specials, cursussen, workshops, trainingen, lessen en opleidingen.
1.2 Voor het bijwonen van een activiteit kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een activiteit komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door een cursist of deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Stichting Het is Netwerken.

 

2. Inschrijvingen

2.1 Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Stichting Het is Netwerken behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en/of de activiteit-opzet te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per activiteit is een bepaald aantal plekken beschikbaar; het aantal deelnemers wordt bij de aankondiging vermeld, afhankelijk van het type activiteit. Zodra het maximale aantal is bereikt, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Als een activiteit vol zit, kun je een e-mail richten aan info@hetisnetwerken.nu om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende activiteit]’. Vermeld daarbij je volledige naam en je telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Aan plaatsing op deze reservelijst kunnen geen rechten worden ontleend.
2.6 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail naar info@hetisnetwerken.nu te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een activiteit kan, afhankelijk van het type activiteit, het inschrijfgeld en/of administratiekosten worden ingehouden.
3.3 Afmelding voor een activiteit:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus eventuele administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens een activiteit, wordt geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je zelf voor vervanging zorgen. Deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar dit dient te gebeuren in overleg met de stichting en kan alleen bij een per e-mail bevestigd akkoord van de stichting.

 

4. Annulering/verplaatsing door Stichting Het is Netwerken

4.1 Stichting Het is Netwerken is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Stichting Het is Netwerken is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit de datum en/of opzet van de activiteit te wijzigen. De deelnemer aan de activiteit wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg zijn inschrijving kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
4.3 Stichting Het is Netwerken is gerechtigd bij ziekte van degene die de activiteit geeft, deze te vervangen door iemand anders of de aangeboden activiteit te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde inschrijfkosten worden gerestitueerd.
4.4 De activiteit vindt alleen plaatst mits er minimaal 10 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de activiteit niet doorgaan.

 

5. Betaling

5.1 De deelnemer dient het volledige inschrijfgeld uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de start van de activiteit te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders in de activiteitsbeschrijving of per e-mail is overeengekomen met de stichting.
5.2 Bij niet nakoming van de eventueel van tevoren overeengekomen deelbetalingstermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan je er geen aanspraak meer op maken.

 

6. Klachten

6.1 Heb je een klacht over een activiteit? Neem dan contact op met Stichting Het is Netwerken en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Stichting Het is Netwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een activiteit van de stichting.

 

8. Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) activiteitenmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd activiteitenmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Stichting Het is Netwerken toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten of deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

9. Overig

9.1 Stichting Het is Netwerken behoudt zich altijd het recht voor om de activiteiten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een activiteit, dan heeft de stichting het recht om deze persoon hiervoor te weigeren of eruit te verwijderen en te weigeren voor volgende activiteiten. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet gerestitueerd.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Stichting Het is Netwerken.

Ons privacystatement vind je hier.

[Publicatiedatum van deze Algemene Voorwaarden: 10 juni 2020, versie 1.0]

© 2020 Stichting Het is Netwerken